Despre noi

           PHOENIX OMEGA IPURL îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 86/2006 cu modificarile si completarile ulterioare fiind membra a Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din anul .2010

          PHOENIX OMEGA IPURL  deţine o echipa completata de personal specializat cu experienta în domeniul insolventei, fiind dinamica şi concentrată spre diverse strategii aplicate pentru fiecare debitor în parte pentru a finaliza cu succes toate proiectele si obiectivele propuse.

          Eficienta si profesionalismul nostru sunt oglindite în modalitatile de maximizare a averii societatii debitoare aflata în procedura de insolventa, valorificarea în conditii optime a activelor acesteia, printr-un sistem de marketing propriu, aplicat de persoane cu experienta în domeniu.
          Phoenix Omega IPURL si-a demonstrat capacitatile sale de administrator/lichidator judiciar prin administrarea si finalizarea procedurii de insolventa a unor importanti agenti economici aflati în imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau în incapacitate de plata. In acest sens mentionam:

 • administrarea si lichidarea judiciara în baza prevederilor Legii 85/2006 cu completarile si modificarile ulterioare a unor societati comerciale care au ridicat probleme complexe în ceea ce priveste patrimoniul, cuantumul creantelor de recuperat, numarul de personal si domeniul de activitate:
 • supravegherea procedurii de reorganizare judiciara pe baza Legii nr. 85/2006 cu  completarile si modificarile ulterioare a unor societati aflate în dificultate financiara
 • administrarea unui numar mare de proceduri de insolventa privind firmele de dimensiuni mari sau mici aflate in dificultate.

În conformitate cu prevederile Legii 85/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, societatea noastra efectueaza toate activitatile specifice procedurii insolventei, acordând o atentie deosebita urmatoarelor:

 • Asigurarea managementului de criza.
 • Evaluarea obiectiva a situatiei economice si juridice a debitorului.
 • Exprimarea unui punct de vedere în legatura cu posibilitatea de reorganizare a acestuia sau necesitatea trecerii la procedura falimentului.    
 • Urmarirea respectarii planului de reorganizare si sesizarea instantei si a creditorilor în cazul în care debitorul nu îl respecta.
 • Respectarea stricta a normelor procedurale în cadrul activitatilor desfasurate in dosarele de insolventa: efectuarea notificarilor prevazute de lege, inventariere, evaluare a bunurilor si valorificare a acestora.
 • Realizarea cu celeritate a tuturor etapelor procesuale în vederea valorificarii bunurilor si distribuirii sumelor catre creditori. în luarea unei decizii privind metoda de lichidare se vor lua în considerare urmatoarele aspecte: necesitatea testarii pietei, necesitatea de a oferi partilor interesate conditii adecvate de a investiga activele, oportunitatea vânzarii rapide a activelor la pretul cel mai bun care poate fi obtinut în functie de tipul acestora, gradul de depreciere si în functie de constrângerile temporale.
 • Maximizarea averii debitorului prin demersuri privind recuperarea creantelor de la debitorii societatii, anularea sau desfiintarea actelor juridice care au provocat si continua sa provoace pierderi debitorului.
 • Luarea unei pozitii echidistante si echilibrate fata de creditori si raporturile dintre acestia si reprezentantii actionarilor-asociatilor.
 • Luarea masurilor necesare pentru prelucrarea si depozitarea arhivei debitoarei de catre societati specializate în acest domeniu.
 • Asigurarea confidentialitatii datelor si informatiilor prin folosirea acestora pentru realizarea unor proceduri corecte.

Orientarea spre partener

          Satisfactia partenerului nostru, fie el creditor într-o procedura de insolventa ori beneficiarul consultantei oferite de societatea noastra, constituie obiectivul principal al demersului nostru profesional.
Pentru a veni în întâmpinarea intereselor clientilor nostrii, societatea PHOENIX OMEGA IPURL actioneaza în sensul câstigarii încrederii acestora prin seriozitatea si calitatea serviciilor oferite.

Experienta in domeniul lichidarilor

          Experienta Phoenix Omega IPURL în administrarea si lichidarea de societati comerciale:
Nivelul de eficienta al activitatii unei societati profesionale de insolventa depinde, în mare masura, de experienta dobândita de aceasta. Ca în orice domeniu, eficienta implica aspecte de ordin cantitativ si calitativ.
          Phoenix Omega IPURL si-a demonstrat competenta de administrator judiciar/lichidator prin administrarea si finalizarea procedurilor de reorganizare judiciara, lichidare judiciara a unor importanti agenti economici aflati în situatii de criza sau în încetare de plati.
Numarul procedurilor de insolventa încredintate spre gestionare societatii Phoenix Omega IPURL este o dovada a profesionalismului si eficientei, aceasta fiind desemnata în peste 1500 de dosare de insolventa aflate atât pe rolul Tribunalului Specializat Cluj cât si pe rolul tribunalelor Dolj, Iasi, Brasov, Hunedoara, Maramures, Satu Mare Olt, Arges, Bihor, Harghita, Ilfov, Constanta, Alba, Galti si Bucuresti.

Echipa de lucru permanenta

          Procedurile de insolventa presupun activitatea unei echipe pluridisciplinare care reuneste specialisti din diferite domenii de activitate economica, juristi si practicieni în insolventa, precum si un sistem informatic adecvat.
          În cadrul firmei noastre, exista o echipa specializata în managementul de criza, ce are calificarea, experienta si suportul tehnic necesare administrarii societatilor aflate în insolventa indiferent de domeniul din care fac parte si de obiectul de activitate.
          Aceasta echipa si-a dovedit capacitatea prin administrarea unor importante proiecte de insolventa derulate pâna în prezent (prezentate anterior) .
          Echipa are capacitatea analizarii societatii aflate în insolventa si a activelor din patrimoniu în scopul adoptarii celei mai bune metode de recuperare a creantelor iar acolo unde este posibil redresarea afacerii. Aceasta este formata din avocati, economisti, consilieri juridici, experti contabili.  In functie de complexitatea dosarului echipa de lucru poate fi extinsa cu alti membrii în calitate de colaboratori externi, specialisti, experti contabili, evaluatori etc. în vederea îndeplinirii cu celeritate a obligatiilor asumate.
          Personalul angajat al firmei este profesionist, cu o buna pregatire în domeniul insolventei, iar împreuna cu reprezentantii firmei participa în mod permanent la cursuri de perfectionare si de familiarizare cu noile mecanisme ale economiei de piata pentru desfasurarea activitatilor specifice procedurii insolventei.Societatea noastra, asociatii, administratorii, practicienii si nici o alta persoana care îsi desfasoara activitatea în cadrul acesteia nu se afla în niciuna din situatiile de conflict de interese sau care ar putea sa afecteze obiectivitatea, conduita profesionala sau independenta de actiune în raport cu activitatea ce va fi desfasurata în cadrul procedurii de insolventa a debitoarei.În functie de necesitati, echipa permanenta este completata de personal de specialitate: juristi, economisti, experti evaluatori, informaticieni, ingineri specializati în diverse domenii, traducatori, care asigura în mod profesionist realizarea lucrarilor de specialitate în dosarele de insolventa.
          În vederea asigurarii cu personal necesar pe întreg teritoriul României, societatea de insolventa are colaborari cu practicieni în insolventa locali, avocati, experti contabili, detectivi particulari, etc. în raza fiecarei Curti de Apel.

Suport logistic si organizatoric

          Volumul de activitate aferent proiectelor de lichidare efectuate a impus si asigurarea unui suport logistic corespunzator pentru desfasurarea în conditii optime a activitatilor specifice pentru proiectele de faliment. De asemenea, standardele de calitate ale Phoenix Omega IPURL privind prestarea serviciilor specifice de consultanta stabilesc conditii clare privind logistica necesara pentru acestea. Acest suport logistic permite echipei alocate pe un anumit proiect sa intervina prompt si adecvat oricând si cu orice mijloace, în functie de calendarul de desfasurare a proiectului.
          Membrii echipei care asigura suportul legal sunt la curent cu noutatile legislative precum si cu ultimele modificari si completari la reglementarile în vigoare întrucât beneficiaza de acces la un program de legislatie care este actualizat zilnic.
          Phoenix Omega IPURL  dispune de logistica necesara desfasurarii în conditii optime a procedurilor de insolventa.
          Activitatea societatii este în continua dezvoltare, antrenand colaboratori cu experienta în domeniul lichidarilor administrative si judiciare, obiectivul întregii echipe fiind acela de a reusii ocuparea unei pozitii cât mai importanta pe piata de profil.